Nasza metodologia prowadzenia audytu językowego dla pracowników, pozwoli dokonać oceny poziomu kompetencji językowych pracownika i stanie się podstawą do:

  • oceny mocnych i słabych stron w zakresie posługiwania się językiem obcym przez pracownika
  • wyznaczenia badanemu pracownikowi mierzalnego celu szkolenia przy uwzględnieniu częstotliwości i ilości zajęć
  • określenia ścieżki rozwoju umiejętności językowych pracownika z uwzględnieniem różnych kursów językowych, ich intensywności i częstotliwości
  • oceny postępów w nauce języka obcego pracownika przy użyciu jednolitych wystandaryzowanych narzędzi


Testy kwalifikacyjne mają na celu sprawdzenie poziomu umiejętności językowych na każdym etapie nauki oraz przypisanie uczestników do odpowiednich grup. Obejmują część pisemną z naciskiem na znajomość słownictwa i struktur językowych oraz rozmowę z lektorem mającą na celu określenie poziomu biegłości językowej. Zadania stawiane osobom egzaminowanym opierają się na realistycznych scenariuszach i sprawdzają przede wszystkim skuteczną komunikację w autentycznych sytuacjach.Audyty językowe odbywają się na początku i po zakończeniu kursu językowego. Mają na celu zweryfikowanie czy założony cel szkoleniowy został osiągnięty. Zawierają zadania sprawdzające wszystkie umiejętności językowe. Na podstawie wyników audytów językowych przygotowujemy indywidualne oceny osiągniętych kompetencji językowych dla każdego słuchacza zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego (CEFR) oraz wyznaczamy cele dotyczące dalszej nauki.Poziomy biegłości językowej

OKREŚL SWÓJ POZIOMKONTAKT


Kursy in-company odbywają się w siedzibach firm.

​agatakasprzak@friends-school.pl

+48 511 824 9112016 © All rights reserved by FRIENDSschool